ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com
ช่องทางลัด


กิจกรรมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ดีรับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ โครงการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
> เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ Eb03/2566 การซื้อจัดซื้อถุงขยะ ขนาด 26*34 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 250 ไมครอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามประกาศ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถุงขยะ ขนาด 26*34 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 250 ไมครอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดและราคากลางจัดซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ ขนาด 26*34 น้ิว ความหนาไม่น้อยกว่า 250 ไมครอน พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB๐๑/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าวัดผามวัว ถึงถนนหมายเลข ๑๑๔๗ ตามประกาศ เทศบาลตาบลมะเขือแจ้
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ เริ่มจากบ้านนายพยงค์ ปิงพะยอม ถึงบ้านนายคำปั่น ลังกาพะยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ม.๑๑ จำนวน ๒ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟิลห์ติก คอนกรีต ม.๒ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาตยางแสฟิลท์ติก คอนกรีต ม.๗ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟิลท์ติก คอนกรีต ม.๑ สายคันคลอง หมู่ที่ ๑-๓ บริเวณ บ้านนายสนั่น หน่อแก้ว ถึงถนน ๑๑๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สื่อประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน