ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com
ช่องทางลัด


กิจกรรมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
> เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EBo๗l/๒๕๖b ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ลงวันที่ ๓@ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 06 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (-e bidding)
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
> เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ Eb03/2566 การซื้อจัดซื้อถุงขยะ ขนาด 26*34 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 250 ไมครอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามประกาศ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถุงขยะ ขนาด 26*34 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 250 ไมครอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดและราคากลางจัดซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ ขนาด 26*34 น้ิว ความหนาไม่น้อยกว่า 250 ไมครอน พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB๐๑/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าวัดผามวัว ถึงถนนหมายเลข ๑๑๔๗ ตามประกาศ เทศบาลตาบลมะเขือแจ้
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าวัดผามวัวถึงถนนหมายเลข 1147 หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพาน พร้อมถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านแจ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินลูกรังทับหลังท่อ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมฝารางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านสันปูเลย หมู่ ๑๓ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งปรับปรุงกันสาดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะเขือ แจ้ (บ้านมะเขือแจ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สื่อประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน