ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
326
เดือนที่แล้ว
4,128
ปีนี้
7,866
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
52,461
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ ( Vision ) ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
“เมืองน่าอยู่ คู่เกษตรและอุตสาหกรรม วัฒนธรรมล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ (Mission) ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ได้กำหนดภารกิจหลักมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้บรรลุ

 

วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

 

1. มีระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. เสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็นแนวทางดำเนินการ
3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการเกษตร รวมจนถึงการพัฒนา ส่งเสริมองค์ความรู้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภาคการเกษตร
4. สนับสนุน ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและการนันทนาการ
5. สนับสนุนและพัฒนาการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
7. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม และควบคุมมลภาวะ
8. พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัยแก่ประชาชน