ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
3,846
เดือนที่แล้ว
4,545
ปีนี้
27,537
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
72,132
ไอพี ของคุณ
35.175.191.36
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ ( Vision ) ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
“เมืองน่าอยู่ คู่เกษตรและอุตสาหกรรม วัฒนธรรมล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ (Mission) ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ได้กำหนดภารกิจหลักมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้บรรลุ

 

วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

 

1. มีระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. เสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็นแนวทางดำเนินการ
3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการเกษตร รวมจนถึงการพัฒนา ส่งเสริมองค์ความรู้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภาคการเกษตร
4. สนับสนุน ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและการนันทนาการ
5. สนับสนุนและพัฒนาการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
7. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม และควบคุมมลภาวะ
8. พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัยแก่ประชาชน