ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
3,719
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,719
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,832
ไอพี ของคุณ
107.21.85.250
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.25489 ก.ย. 2563
2ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘10 มิ.ย. 2563
3พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.24962 มิ.ย. 2563
4พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.25422 มิ.ย. 2563
5พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.25392 มิ.ย. 2563
6พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25222 มิ.ย. 2563
7พระราชบัญญัติข้อมูลขาวสาร พ.ศ.25402 มิ.ย. 2563
8พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25422 มิ.ย. 2563
9พรราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.25352 มิ.ย. 2563
10พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25462 มิ.ย. 2563

1