ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
326
เดือนที่แล้ว
4,128
ปีนี้
7,866
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
52,461
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.25489 ก.ย. 2563
2ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘10 มิ.ย. 2563
3พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25462 มิ.ย. 2563
4พรราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.25352 มิ.ย. 2563
5พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25422 มิ.ย. 2563
6พระราชบัญญัติข้อมูลขาวสาร พ.ศ.25402 มิ.ย. 2563
7พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25222 มิ.ย. 2563
8พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.25392 มิ.ย. 2563
9พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.25422 มิ.ย. 2563
10พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.24962 มิ.ย. 2563

1