ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
3,030
เดือนที่แล้ว
4,989
ปีนี้
41,504
ปีที่แล้ว
31,031
ทั้งหมด
86,099
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88
ด่วน !!! รับเยอะ 381 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 381 อัตรา รับสมัครทางอิเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กันยายน 2564 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 381 อัตรา 1. จังหวัดเชียง

ด่วน !!! รับเยอะ 381 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 381 อัตรา รับสมัครทางอิเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 381 อัตรา
1. จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 243 อัตรา
1)ประชาชน จำนวน 55 อัตรา
2)บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 133 อัตรา
3)นักศึกษา จำนวน 55 อัตรา

2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจำนวน 138 อัตรา
1)ประชาชน จำนวน 32 อัตรา
2)บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 75 อัตรา
3)นักศึกษา จำนวน 31 อัตรา

อัตราค่าจาง
1)ประชาชน จำนวน 9,000 บาท/เดือน (งวด)
2)บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 15,000 บาท/เดือน (งวด)
3)นักศึกษา จำนวน 5,000 บาท/เดือน (งวด)

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1) ประชาชน เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐ ที่ให้การช่วยเหลืออยู่
2) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นมา และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
3) นักศึกษา เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้ รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.dhm.cmru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 26 กันยายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะปิดระบบสมัคร ทางออนไลน์ในวันที่ 26 กันยายน 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5388 5330 , 0 5388 5332
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม การสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ให้ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ


 
21 กันยายน 2564