ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com
ช่องทางลัด


กิจกรรมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ข้อมูลตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
> ร่างขอบเขตงาน จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2566
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2565
> เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ Eb03/2566 การซื้อจัดซื้อถุงขยะ ขนาด 26*34 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 250 ไมครอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามประกาศ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถุงขยะ ขนาด 26*34 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 250 ไมครอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดและราคากลางจัดซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ ขนาด 26*34 น้ิว ความหนาไม่น้อยกว่า 250 ไมครอน พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB๐๑/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าวัดผามวัว ถึงถนนหมายเลข ๑๑๔๗ ตามประกาศ เทศบาลตาบลมะเขือแจ้
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าวัดผามวัวถึงถนนหมายเลข 1147 หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา พัสดุครุภัณฑ์สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วมื่น รายนายประเวท ชัยพนัส (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน (กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวพื้นถนนหลังศาลพระภูมิภายในสำนักงานเทศบาล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


แบบประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) พ.ศ. 2566

สื่อประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน