ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

- วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 วิสัยทัศน์                                                                             

       "เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีเกษตร อุตสาหกรรมก้าวหน้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"พันธกิจ (Mission) ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ บรรลุต่อวิสัยทัศน์และนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ้  ที่แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ในการประชุมสภาเทศบาล ตําบลมะเขือแจ้ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงกําหนดพันธกิจที่ต้องดําเนินการในระยะเวลา ๕ ปี รวม 9 ด้าน ดังนี้

1) ด้านการบริหารทั่วไป  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและการรักษาความสงบภายในของชุมชน ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างเข้มแข็ง ความมั่นคงในสังคม

๒) ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงเพื่อลดความเลื่อมล้ํา สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง ทางอัตลักษณ์

๓) ด้านสาธารณสุข พัฒนาการระบบบริการสาธารสุขเคลื่อนที่หรือหน่วยบริการ ๒๔ ชั่วโมงเพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการและเด็ก และผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข

๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาอ่างเก็บน้ําแม่ตีบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกําจัด จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยใช้ระบบการบริการจัดการขยะให้เป็นระบบรีไซเคิล

๕) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางการคมคมโดยการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองให้ครอบคลุมทั่วถึงเพิ่มประสิทธิภาพบริการไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบประปาทุกหมู่บ้านให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

๖) ด้านสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรีทุกหมู่บ้าน รณรงค์ส่งเสริมการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาพระราชดําริ “เศรษฐกิจ พอเพียง”

๗) ด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และจัดให้มีตลาดกลางจําหน่ายสินค้าตําบล

8) ด้านการกีฬา ส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่กลุ่มเยาวชนและประชาชนในตําบลมะเขือแจ้ โดยจัดตั้งศูนย์การกีฬาและการออกกําลังกายระดับตําบลสนับสนุน อุปกรณ์การกีฬาและการออกกําลังกาย

9) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชน


ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กําหนดประเด็นการพัฒนาตามนโยบายการบริหารงาน 9 ด้าน ดังนี้

1. ชุมชนเข้มแข็งภายในของชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบบริการสาธารณสุขทุกช่วงวัย ตลอด 24 ชั่วโมง
4. เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น ควบคู่การรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. มีระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
6. พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสังคม ตามแนวปรัชญาพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
7. สร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ ให้มีคุณค่าและมั่นคง
8. มีสถานที่ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชน ทุกช่วงวัย
9. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ CCTV เต็มระบบ เพื่อก้าวสู่เมืองเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 77 4489 9638 16227 47792 108942 158453 18.206.194.21