ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - สำนักปลัดเทศบาล

นายศักดิพันธุ์ จันตัน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายธนชาติ เตจ๊ะยวง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางวนิดา พุกปลั่่ง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายสุขุม ใจจิตร

นิติกรชำนาญการ

นายสันติกูร กันยวิมล

ผู้ช่วยนิติกร

นายธนชาติ สุขสำราญ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวกันยามาส อำทำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางรินลดา ปาระมีแจ้

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

นางสาวธิดาวรรณ มีแจ้

นักจัดการงานทั่วไป

นายประเสริฐ กันธิยะ

นักการภารโรง

นางสาวณิชนันทน์ ศรีคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเทียนชัย กองมณี

พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒิชัย คำภิชัย

พนักงานขับรถยนต์

นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปสุตา พรมฝาย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายพิสุทธิ์ มุ่งเหมือย

เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางภณิตา ฐานเหล็ก

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางระเบียบ อันทะเกต

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายสุภชัย โพธิ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายอินทอน รัตนพยอม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

นายอภิเชษฐ์ สิทธิคำ

คนงานทั่วไป (งานรักษาความสงบ)

นายธราพงษ์ จายโจง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายขจรศักดิ์ ไชยยาแจ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายณัฐพงค์ อนุวงศ์

พนักงานดับเพลิง

นายตฤณธณัฐ รัตนพยอม

พนักงานดับเพลิง

อำนาจหน้าที่ - สำนักปลัดเทศบาล

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 58 4489 9619 16227 47773 108942 158434 18.206.194.21