ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่ - หน่วยตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน

(1) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่บริหารให้หลักประกันในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อนำมาประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลขององค์กร รวมทั้งการสอบถาม ขอคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

          (2) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ไม่มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

          (3) ผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานตรวจสอบและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหน้าที่หรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบและไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 31 4489 9592 16227 47746 108942 158407 18.206.194.21