ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - กองคลัง

นางประภัสสร สิทธิใหญ่

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาว สุภารณ์ จิตบาล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายธนโชติ สุขสำราญ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวอิษรินญ์ ชัยมงคล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาววรินญา มณียัง

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาววรัทยา ปัญญาเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

นางสาวธนาภรณ์ อินทนนท์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวคนึงนิจ สุธรรมแจ่ม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวสุดที่รัก แก้วก๋อง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวภัทรินทร์ เขื่อนแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกีรติกานต์ กิติศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจินตนา แสนสิงห์ชัย

นักบริหารงานการคลัง

นางสาวบุหลัน กันทะวิไล

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางธรรญชนก เทพวรรณ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายอรุณศักดิ์ เขื่อนแก้ว

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายอนุพงค์ สานา

พนักงานขับรถยนต์

อำนาจหน้าที่ - กองคลัง


วิสัยทัศน์กองคลัง


'' มุ่งมั่น พัฒนา ระบบงานคลัง ก้าวทันเทคโนโลยี บริหารจัดการงานภาษี เพื่อให้มีความโปร่งใส ''


กองคลัง

                              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล ซึ่งมีความสอดคล้องและตอบสนองภารกิจด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยกำหนดโครงสร้างแบ่งงานออกเป็น ๒ ฝ่าย 5 งาน ดังนี้

                              ๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีงานในความดูแล ๒ งาน คือ

                                        - งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ การลงบัญชี การทำรายงานการบัญชี การจัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานพัสดุและทรัพย์สิน รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการ่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การบริหารสัญญาจ้างต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                              ๒. ฝ่ายพัฒนารายได้ มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                        - งานพัฒนารายได้ รับผิดชอบงานการจัดเก็บรายได้ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุง การจัดเก็บภาษีต่างๆ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นของเทศบาล การตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คำร้องของผู้เสียภาษี รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทำทะเบียนและรายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียบภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษีการเก็บรักษา และนำส่งเงิน รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รับผิดชอบงานจัดทำแผนที่ภาษี สำรวจตรวจสอบพื้นที่ภาษีและทรัพย์สิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อประกอบการเรียกเก็บภาษี รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 35 4489 9596 16227 47750 108942 158411 18.206.194.21