ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - กองช่าง

นายภาคิน อดิษพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสายัณห์ มณีวรรณ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายศิระ สัยพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล

นายกิตติธัช ใจมุข

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางสาวอำพรรณ ทาเกิด

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายอนงค์ เสนานุช

นักผังเมืองปฏิบัติการ

นายสุรินทร์ มณีขัติย์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายทศพร ผัดเป้า

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายศุภมงคล สาธิ

พนักงานขับรถกะเช้าไฟฟ้า

นายกมลพูน อินทะอุด

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายเกื้อกูล จันทนุปาน

นายช่างโยธา

นายนิวัฒ คำพยอม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเอกพล ศรีไม้

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุเทพ พรหมมาเหล็ก

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายเจษฎา ปาระมีแจ้

พนักงานขับรถตักหน้าขุดหลัง

นายสมพงศ์ นครไชย

พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอาคม ยะคำแจ้

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวมณีกานต์ โชติวัฒนพัฒนกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายยุทธพงษ์ ธิมายอม

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

อำนาจหน้าที่ - กองช่าง


วิสัยทัศน์กองช่าง


'' พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณูปโภคโภคยั่งยืน บนพื้นฐานธรรมภิบาล 

ด้วยศรัทธาและแรงบันดาลใจ ''

กองช่าง

                              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับงานแผน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบสอดคล้อง และตอบสนองต่อภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก  โดยกำหนดโครงสร้างแบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๕ งาน ดังนี้

                              ๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                        - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                        - งานวิศวกรรม รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานผังเมือง รับผิดชอบงานการวางแผนและวางโครงการผังเมือง การวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ โดยเฉพาะด้านการว่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท วางแผนผังระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง วางแผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่นๆ ตามที่กำหนดในการวางผังเมือง การออกแบบวางแผนผังโครงการและจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหรือสงวนพื้นที่หรือวัตถุสถานเพื่อการผังเมือง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง     

                              2. ฝ่ายการโยธา มีงานในความดูแล 2 งาน คือ

                                        - งานสาธารณูปโภค รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการออกแบบด้านงานช่างโยธา การคำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุมการก่อสร้าง การวางโครงการก่อสร้าง การสำรวจ การรังวัด การเขียนแบบ และงานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง รวมทั้งควบคุมเครื่องจักรกล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมการก่อสร้างในด้านไฟฟ้า การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อการวางแผนด้านไฟฟ้า การอำนวยการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การอำนวยการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การอำนวยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งการจัดสถานที่ การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการด้านสวนสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 80 4916 8140 13597 52729 108942 163390 34.229.63.28