ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - กองการศึกษา

นางสาวสธนธร สัมฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม

นางสาวศิริลักษณ์ ชัยพนัส

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพัชรินทร์ สุภนัส

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นายประสิทธิ์ ชัยพนัส

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางทัศนีย์ พรหมาเหล็ก

ครู ชำนาญการ คศ.2

นางสดับพิณ กาใจ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางนงลักษณ์ วงษาแจ่ม

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางสาวกันยารัตน์ ญะเมืองมอญ

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นายฉลองรัฐ บุญสูง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ชญา พลไพรินทร์

นักวิชาการศึกษา

นายณัฐพงษ์ ชูชีพ

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

อำนาจหน้าที่ - กองการศึกษา


วิสัยทัศน์กองการศึกษา


'' สร้างมาตรฐานงานการศึกษา บำรุงศาสนาเป็นหลัก อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 

ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา พัฒนาเก็ดและเยาวชน ''


กองการศึกษา

                             

มีหน้าที่ในการบริหารงานด้านการศึกษาและพัฒนาการศึกษา การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการตอบสนองภารกิจด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกำหนด

โครงสร้างออกเป็น ๒ ฝ่าย ๖ งาน ดังนี้


๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีงานในความดูแล ๓ งาน คือ

- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย

วางแผนงาน การแนะแนวการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาของเทศบาล ในระดับปฐมวัย ตลอดจนการพัฒนา

หลักสูตรต่างๆ การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- งานบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนวิทยฐานะ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานสภาเด็กและเยาวชน

จัดทำโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. ฝ้ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีงานในความดูแล ๓ งาน คือ

อันดีของท้องถิ่น รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวกับศาสนาศิลปะ จารีต

- งานศาสนา/งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ วัฒนธรรม เพื่อรักษาไว้ให้เป็นลักษณะเฉพาะของชาติ รวมทั้งจัดทำแผนงาน

และโครงการเพื่อการส่งเสริม เผยแพร่และปลูกฝังวัฒนธรรม ให้เหมาะสมกับกาลสมัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- งานกีฬาและนันทนาการ รับผิดชอบการจัดทำ และการพัฒนาโครงการ และ

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมงานอื่นตามที่

ได้รับมอบหมาย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 66 4489 9627 16227 47781 108942 158442 18.206.194.21