ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - กองการศึกษา

นางสาวสธนธร สัมฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและโครงการ

นางสาวศิริลักษณ์ ชัยพนัส

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพัชรินทร์ สุภนัส

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นายประสิทธิ์ ชัยพนัส

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางทัศนีย์ พรหมาเหล็ก

ครู ชำนาญการ คศ.2

นางสดับพิณ กาใจ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรพิน สุภา

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางนงลักษณ์ วงษาแจ่ม

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางสาวกันยารัตน์ ญะเมืองมอญ

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นายฉลองรัฐ บุญสูง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ชญา พลไพรินทร์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายณัฐพงษ์ ชูชีพ

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

อำนาจหน้าที่ - กองการศึกษา


วิสัยทัศน์กองการศึกษา


'' สร้างมาตรฐานงานการศึกษา บำรุงศาสนาเป็นหลัก อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 

ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา พัฒนาเก็ดและเยาวชน ''


กองการศึกษา

                              มีหน้าที่ในการบริหารงานด้านการศึกษาและพัฒนาการศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการตอบสนองภารกิจด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกำหนดโครงสร้างออกเป็น ๑ ฝ่าย ๗ งาน, โรงเรียน ๑ แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก ๑ แห่ง ดังนี้

                              ๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                        - งานการศึกษาปฐมวัย รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนงาน การแนะแนวการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาของเทศบาล ในระดับปฐมวัย ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา

                                        - งานโรงเรียน รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการวิเคราะห์หลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ การวางแผนการศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาในเขตพื้นที่ การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

                                        - งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ การลงบัญชี การทำรายงานการบัญชี การจัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                              2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                        - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                        - งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและนันทนาการ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการคิดค้น การออกแบบ การจัดทำ และการพัฒนาโครงการ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะที่ดี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เพื่อรักษาไว้ให้เป็นลักษณะเฉพาะของชาติ รวมทั้งจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อการส่งเสริม เผยแพร่และปลูกฝังวัฒนธรรม ให้เหมาะสมกับกาลสมัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                              3. โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักฯ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                              4. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 759 4163 25053 17018 23279 108942 133940 3.239.6.58