ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทรศัพท์: 053-528200 053-528012 053-528320 โทรสาร: 053-528022 E-Mail: makhueajae@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร - กองสาธารณสุขฯ

นายถวิล มณีขัติย์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางกรศิริ ปาลามา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวศิริพร รังสิยารมณ์

หัวฝ่ายบริการสาธารณสุข

นายชัตเดช สารช้างอ่อน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน

นางสาวภัสพร สิงห์งาม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสาคร จันทร์น้ำ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวสันต์ บุญมี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-ว่าง-

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นางสาววิจิตรา มณีขัติย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววิจิตรา มณีขัติย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปก./ชก

นายกัมปนาท ศักดิ์สูง

พนักงานกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉิน

นายภูมิภพ จันทร์ชาติ

พนักงานกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉิน

อำนาจหน้าที่ - กองสาธารณสุขฯ


วิสัยทัศน์กองสาธารณสุข


 ร่วมสร้างเมืองสุขภาพ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ฟื้นฟูวิถีสุขภาพชุมชน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                              มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การให้บริการด้านสาธารณสุข งานด้านสัตวแพทย์ และด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นการตอบสนองภารกิจด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดโครงสร้างออกเป็น ๑ ฝ่าย ๗ งาน ดังนี้

                              ๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีงานในความดูแล 4 งาน คือ

                                        - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                        - งานสัตวแพทย์ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ การกักสัตว์ การออก ใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในประเทศ ให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการเลี้ยง และการรักษาสัตว์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการปรับปรุงรักษาสภาวะแวดล้อม กำหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมเผยแพร่ การป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวินิจฉัยปัญหาทางการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานรักษาความสะอาด รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณเขตเทศบาล โดยการจัดเก็บ ขน ทำลายขยะและสิ่งปฏิกูล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                              2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                        - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและความผาสุกของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่และฝึกอบรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาสุขภาพ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานศูนย์บริการสาธารณสุข รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 1 3952 8410 13438 34874 108942 145535 3.238.118.27